wide-banner

Совершение крупной сделки АО «С.А.С.»

2018-10-22

Акционерное общество «С.А.С.» сообщает о принятии 22 октября 2018 года внеочередным общим собранием акционеров АО «С.А.С.» (протокол №5 от 22.10.2018 г.) решения о совершении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана». Всю необходимую информацию о совершаемой крупной сделке заинтересованные лица могут получить по следующему адресу: Республика Казахстан, 050062, город Алматы, ул. Кабдолова, д.1/8, или по телефону: (727) 2275099.

«С.А.С.» Акционерлік қоғамы «С.А.С.» АҚ-ның акционерлердің 22 қазан 2018 жылы кезектен тыс жалпы жиналысында (22.10.2018 ж. хаттама №5)«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылданғаны туралы хабарлайды. Ірі мәміле туралы барлық қажетті ақпаратты мүдделі тұлғалар келесі мекен-жай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы қаласы, Қабдолов көшесі, д. 1/8, немесе мына телефон бойынша: (727) 2275099.